Vedtægter for Lundebakke Gymnastikforening 

§ 1 - Navn
Foreningen Lundebakke Gymnastikforening, der har hjemsted i Næstved Kommune, er stiftet den 23. januar 2007. Foreningen står som medlem af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger gennem de herunder hørende specialforbund, og er underlagt disse love og bestemmelser.
 
 Foreningen er stiftet på baggrund af en underafdeling af den nu nedlagte Toksværd Gymnastik- & Idrætsforening anno 1877, og en nedlagt underafdeling af Holme-Olstrup Gymnastik- & Idrætsforening anno 1893.
 
§ 2 - Formål
Foreningens formål er at dyrke gymnastik, og med udgangspunkt i fællesskabet på tværs af alder, køn og nationalitet, at udbrede kendskabet til denne idræt.
 Endvidere at fremme medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.
 Foreningen ønsker at sikre borgernes livskvalitet, så børn har en god forening med spændende tilbud, og de voksne får motion i hverdagen gennem fleksible tilbud. Derudover at motivere de ældre til at holde sig i bevægelse.
 Foreningen tilstræber et godt samspil mellem foreningen, den lokale skole og Toksværd Hallen.
 
§ 3 - Medlemskab
Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage alle, medmindre der foreligger motiveret begrundelse til hinder herfor.
 Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer er valgbare til bestyrelsesarbejde.
 
§ 4 - Indmeldelse
Ved indmeldelse skal navn, bopæl, fødselsdato opgives, ligesom enhver flytning straks skal meddeles til kassereren. Ingen kan betragte sig som medlem, med dertil hørende rettigheder, før medlemskab er betalt.
 Medlemmerne har ikke krav på at få indbetalt medlemskab refunderet.
 Foreningens medlemmer har ikke, ud over betaling af deres medlemskab, nogle økonomiske forpligtelser overfor foreningen. 
 
§ 5 – Pris for medlemskab
Pris for medlemskab, indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
 
§ 6 - Restance
Kommer et medlem i gæld til foreningen, anmodes vedkommende af kassereren om gældens betaling. Er dette ikke sket inden fristens udløb, kan bestyrelsen uden videre varsel sætte den pågældende i karantæne, og frigørelse kan ikke finde sted, før gælden er betalt.
 
§ 7 - Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin beslutning. 

§ 8 - Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, senest den 1. maj. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som er over 16 år, og som ikke er i restance. For medlemmer under 16 år har forældre stemmeret med en stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

§ 9 – Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 1) Valg af dirigent, referent og stemmetæller 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse 4) Behandling af indkomne forslag 5) Valg til bestyrelsen Ved ulige år vælges: - Formand - 1 bestyrelsesmedlem - Evt. suppleanter. Ved lige år vælges: Næstformand – Kasserer – 1 bestyrelsesmedlem - Evt. suppleanter 6) Valg af bilagskontrollant jf. § 15 7) Eventuelt.

§ 10 - Generalforsamlingens ledelse mv. 

Generalforsamlingen vælger sin dirigent. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver foreningens opløsning en kvalificeret majoritet - jf. § 16. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, som er fyldt 18 år og har stemmeret - jf. § 8. 

§ 11 - Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling og skal indkalde, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling. 

§ 12 - Bestyrelse – Valg

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af 5 personer + evt. suppleanter. Suppleanter har tale- og stemmeret. Alle medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer og eventuelt et begrænset antal suppleanter. I ulige år vælges: Formand, 1 bestyrelsesmedlem. I lige år vælges: Kasserer, næstformand, 1 bestyrelsesmedlem. 

§ 13 - Lånoptagelse og tegningsret

Ved økonomiske beslutninger er bestyrelsen kun beslutningsdygtig, når mindst 2 af dens medlemmer, udover formanden er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af formanden eller kassereren. Økonomiske dispositioner over kr. 15.000 kan kun indgås efter skriftlig aftale mellem formand og kasserer. Lånoptagelse på mere end kr. 50.000 skal godkendes på generalforsamlingen. Bestyrelsen kan på ingen måde drages til økonomiske ansvar for foreningens gæld. 

§ 14 – Regnskab

Foreningens regnskab er kalenderåret. Kassereren skal afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til bilagskontrollant for godkendelse eller videre behandling min. 14 dage før ordinær generalforsamlings afholdelse. Driftsregnskabet og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med bilagskontrollantens påtegning og underskrift. Driftsregnskabet og status udleveres ved den ordinære generalforsamling. 

§ 15 – Bilagskontrol

På den ordinære generalforsamling vælges for 2 år ad gangen en bilagskontrollant. Bilagskontrollanten skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig kontrol, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Bilagskontrollanten har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 

§ 16 - Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages, kræves det, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes foreningens formue skal forvaltes, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre. 

Vedtægter blev vedtaget på generalforsamling den 4. juni 2020.